dinsdag 28 oktober 2014

Zinnebeeld uit het Rampjaar

"Willem van Nymeghen heeft dit geteykent Anno 1672 den 10den Junius den dagh daer na als hij de Stadt van Arnhem heeft over sien geven, aen den hertogh van Touraine dien ick den trompetter van hem heb voor de stadt op hooren eysen."
Het is niet duidelijk of Willem van Nijmegen, de tekenaar, dit zelf schreef. We weten wel dat 1672 het Rampjaar was. De schrijver besluit met een berustende frase: "Laat ons nu vrij haspillen / willen wij niet; sij willen." De tekening is te koop bij het Venduhuis te Rotterdam.